Differentieret undervisning støttet af IT (InformationsTeknologi) i forbindelse med "English For Specific Purposes".

Der er, afhængigt af anvendelsen, to mulige skabere af Internettet:

 1. Herren. - Den ansvarlige lærer finder hurtigt ud af at "Du skal arbejde i dit ansigts sved." - Hvis Internettet ikke blot skal være en frugtesløs oplevelse kræves der et stort forberedelsesarbejde.
 2. Fanden. - Den uansvarlige underviser opdager hurtigt at eleverne er vilde med at chatte, spille og surfe på Internettet. De lærer bare ikke ret meget af dette, men tiden går og ingen klager - før eksamen!

(Ovenstående tænkt i en sen nattetime af en fynbo)

Som ansat på en teknisk skole siden 1980 med engelsk som hovedområde har jeg været nødt til at eksperimentere med forskellige undervisningsformer. På de fleste tekniske skoler indenfor Erhvervsuddannelserne forbliver klasserne udelte i de enkelte fag. Dette skyldes ønsket om en helhedsorienteret undervisning med så stor sammenhæng i uddannelsen som muligt. Det er derfor nødvendigt at arbejde med intern differentiering i klasserne, da elevernes forudsætninger i grundfaget engelsk typisk spænder fra elementære færdigheder til de gymnasiale niveauer.

Jeg har gennem flere år søgt at arbejde helhedsorienteret med sprogundervisningen. Grundfaget engelsk har fungeret som såvel støttefag som suppleringsfag til grundfag og områdefag. Jeg har i engelskundervisningen arbejdet med sikkerhed på arbejdspladsen, informationsteknologi, samfundsfag, el-teori, fysik samt haft berøring med flere andre fag. Jeg vil prøve at vise et eksempel på hvorledes engelsk kan støtte og selv få glæde af et andet grundfag, i dette tilfælde grundfaget Informationsteknologi.

Jeg vil søge at skabe et task-baseret undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder i grupper med mulighed for differentieret hjælp efter deres sproglige niveau. Jeg vil vælge en overordnet task (veldefineret arbejdsopgave) som kræver et antal undertasks, der alle skal fuldføres for at den overordnede task kan fungere. Klassen opdeles i grupper og hver gruppe tildeles en task og bliver ansvarlig for at denne fuldføres samt at de andre grupper senere kan beherske denne task. Billedligt talt er taskbaseret undervisning et puslespil af opgaver hvor alle brikker skal lægges på den rigtige plads før tasken er komplet.

 

Arbejdstitlen for projektet bliver "The Web Page Task".

De informationsteknologiske mål med denne task er at eleverne bliver i stand til:

 1. at oprette en e-mailkonto og anvende denne i praksis
 2. at oprette en webkonto og anvende denne i praksis
 3. at installere og anvende et FTP program (program der skal flytte elevens arbejde fra den lokale computer til en webserver.
 4. at arbejde med elementær HTML ("kommandoer" der bruges til at skrive websiderne)
 5. at skaffe grafik, HTML-eksempler, animationer, video og lyd med mere til deres websider fra Internettet

 

De sproglige mål er

 1. at eleverne gennem læsning af autentiske tekster med teknisk indhold opnår færdigheder i at læse sådanne tekster.
 2. at eleverne tilegner sig et fagspecifikt ordforråd
 3. at eleverne lærer at skrive tekniske instruktioner
 4. at eleverne lærer at afgive mundtlige instruktioner og beskrivelser.
 5. at eleverne opnår en grammatisk forståelse af passiv og aktiv
 6. at eleverne opnår en grammatisk forståelse af imperativ
 7. at eleverne kan anvende deres sproglige færdigheder i praksis - "doing".

 

Praktiske overvejelser:

Det er efter min erfaring vigtigt at man ikke i sprogundervisningen "spilder" tid på at lade eleverne selv søge efter information på Internettet. Søgning er en væsentlig færdighed, men den afføder ikke sprogkundskaber / sproglig aktivitet der blot tilnærmelsesvis retfærdiggør det store tidsforbrug. Jeg vælger derfor at lade emnet høre under informationsteknologi eller andre fag! Konsekvensen af dette er at hvis ikke eleverne skal søge så må læreren, dette er tidrøvende, men nødvendigt!

Desværre betyder Internettets udvikling at arbejdet kun i ringe omfang kan genanvendes år efter år. Når jeg har fundet de nødvendige "links / URLs" (adresser på Internettet) skrives disse på gruppernes arbejdsspecifikationer (task briefs).

Det er vigtigt at eleverne får deres arbejdsspecifikationer (task brief) så udførlige at de kan gennemskue at der ikke er tid til "tant og fjas". Jeg indleder altid taskbaserede forløb med en gennemgang af den overordnede task inden jeg udleverer de enkelte tasks til grupperne. På denne måde kan alle grupper se at deres task er nøglen til de andre gruppers arbejde.

Det er praktisk at læreren inden undervisningen udskriver teksterne fra de fundne Internetadresser, det er bedst at eleverne har dem på papir til den efterfølgende sproglige bearbejdning, og skulle Internettet strejke på undervisningsdagen så kan eleverne alligevel komme i gang med projektet. Jeg plejer også at udskrive nogle overheads af relevante websider (som skal bruges af eleverne under deres fremlæggelser i klassen) så skal eleverne ikke bruge tid på dette i forløbet.

Husk også (hvis du vil sikre dig!) at indhente tilladelser til at anvende materialerne fra Internettet. I mit konkrete eksempel har jeg fået tilladelse til at anvende tekster og billeder til såvel undervisningen som til denne artikel fra XOOM.COM og HOTMAIL.COM.

Endelig, husk selv at gennemprøve forløbet inden det bliver elevens tur, hvis du selv er i tvivl garanterer jeg at katastrofen venter! Jeg vil desuden anbefale at have en alternativ lektion klar hvis Internettet ikke skulle virke undervejs. (Husk Murphys lov! "Hvis noget kan gå galt, vil det gå galt").

Har du allerede fortrudt? Glem ikke "Ad astra per aspera" ad støvets vej til stjernerne (jeg bestod ikke latinprøven, ups!). Efter et grundigt forberedelsesarbejde venter faktisk nogle spændende oplevelser med elever der arbejder med ægte kommunikation og som anvender sproget som et værktøj på vejen til et motiverende mål - deres egen e-mail og hjemside på Internettet (og hvad kan der så ikke skrives på denne hjemside med hele verden som den reelle målgruppe når projektet er færdigt).

Materialer:

Efter lidt søgning på Internettet og eksperimentering med de fundne adresser valgte jeg at eleverne skulle anvende www.hotmail.com som deres e-mail leverandør og xoom.com som leverandør af plads til deres websider. Begge steder er reklamefinancierede og tilbyder derfor deres tjenester gratis. Der er mange andre muligheder blandt andet www.geocities.com som giver både gratis e-mail og websider, men jeg ønskede denne gang ikke at bruge samme leverandør til e-mail og web. Det er også vigtigt at alle elever går hele proceduren igennem, de må i dette projekt ikke anvende e-mail eller web konti som de allerede har. Dette skyldes hensynet til sprogundervisningen (www.009.dk er eksempelvis en ren dansk e-mailtjeneste med gratis e-mail).

Eleverne får brug for adgang til Internettet og computerne skal have et FTP program installeret, dette hentes gratis på adressen http://xoom.com/xoom/helpcenter/ftp/xoomftp Eleverne kan faktisk selv installere dette program efter den medhørende vejledning, men personligt vil jeg ikke have elever til at installere på mine computere.

Der laves en side for hver deltask med instrukser, lister over relevante adresser på Internettet, spørgsmål og sproglige opgaver.

Jeg har også lavet en speciel sprogside til eleverne "The Language Paper". Siden har for oven plads til at eleven kan skrive sit navn, sin e-mail adresse (som jo findes i forbindelse med projektet) og webadresse (som er det endelige mål med projektet - set med elevens øjne) resten af siden er delt i to spalter med en steg imellem. Det er meningen at eleven i venstre side skriver / kopierer kildetekst eller spørgsmål og i højre side skriver sine svar/kommentarer og lignende.

Undervejs får hver elev følgende kopier: 1. Den overordnede taskbeskrivelse. 2. Deltask-instruksen. 3. "The Language Paper" og 4. Udskrift af relevante sider fra Internettet til besvarelse af deltask.

Hver gruppe får desuden et antal overheads som kan anvendes til fremlæggelse for resten af klassen. Desuden valgte jeg i mit første forsøg med denne task at grupperne også skulle udlevere kopier af deres "relevante sider fra Internettet" som jeg havde udskrevet til dem.

 

Opvarmning

Inden jeg starter på "The Web Page Task" vil jeg gerne sikre mig at alle i klassen har elementær forståelse af computere og behersker et udvalg af de fagligt relaterede gloser i denne forbindelse. Fordelt over 8 lektioner læses side 2-8 af "The Usborne Young Scientist - Computers". Teksterne suppleres med et multimediemateriale på CD-ROM "EuroClass Engelsk" afsnittene Computer 1-7. Denne CD-ROM kan købes direkte fra Odense Tekniske Skole for 200 kroner (ved henvendelse til Kent Andersen). CD-ROM'en indeholder en "blandet landhandel" af video, billeder, lydoptagelser, tekster og øvelser til engelskundervisningen. Hvert afsnit starter med enten en videosekvens eller en kommenteret billedsekvens med interaktive undertekster. Eleven kan klikke på samtlige ord og få enten forklaringer eller oversættelser frem. Efter at have set en videosekvens gås der videre med glosetræning og afsnittene afsluttes med en indsætningsøvelse. Læs mere om denne CD-ROM på adressen http://lang.ots.dk/software.htm

 

Arbejdsformen

Al samtale og kommunikation foregår på engelsk - også eleverne imellem. Når jeg er ved at blive hæs af at gentage "English only!!! og "What did you step in?" går det faktisk fint og eleverne taler engelsk sammen. En mulig støtte til dette er at aftale en IOU seddel med elevnavnene. Hver gang en elev taler et andet sprog end engelsk sættes en streg ud for navnet, dette koster en krone for hver streg.

Når jeg har gennemgået målet og tidrammen for den samlede task fortæller jeg om de fem deltasks. Jeg hjælper derpå eleverne med at danne gruppe / vælge deltask. Grupperne aftaler selv arbejdsdelingen (støttet og overvåget af undertegnede - kontrol kan af og til være bedre end tillid!).

Eleverne arbejder i et lokale med 15 computere forbundet til Internettet. De har adgang til elektroniske ordbøger foruden Websters Dictionary på Internettet:

http://www.m-w.com/dictionary.htm

Som tidligere nævnt under tidsforbrug arbejder den enkelte elev hjemme med de sproglige iagttagelser, disse kommenteres løbende af læreren inden de til sidst i forløbet afleveres og rettes af læreren.

Afhængigt af gruppernes deltasks fremlægger grupperne løbende deres resultater / instruerer de andre grupper. Eksempelvis skal e-mail gruppen efter blot et par timer vise de andre grupper hvordan de registerer sig og får en e-mail konto hos www.hotmail.com ingen af de andre grupper kan nemlig komme videre uden en e-mail konto. Alle elever går med en påklistret label (fx. "E-mail consultant") på brystet så de andre grupper hurtigt kan fange en konsulent når de har problemer.

Spørgsmål og opgaver til sprogiagttagelser

Jeg har valgt at de sproglige opgaver skal være fælles for alle grupperne. Opgaverne skal fremgå af gruppernes "task-specifikation".

Ordlyden af opgaverne er:

Language Points:

 1. Find ten „interesting" sentences from the handouts. Write them on the „Language Paper" with your comments. (Det kan være sætninger der lyder flotte, underlige, irriterende, forkerte m.m.)
 2. Find five examples of verbs in the imperative form (bydemåde). Write them on the „Language Paper" with your comments, i.e. why is the imperative form used?
 3. Find five examples of verbs in the passive form (passiv). Write them on the „Language Paper" with your comments, i.e. why is the passive form used?

 

Den overordnede taskbeskrivelse

Grafisk har jeg valgt at indlede siden med et billede af en monitor hvori der faktisk er et eksempel på en webside som opfylder kravene til den overordnede task.

Herefter følger nedenstående tekst:

The Web Page Task has been completed when each student in the class has created a personal web page with headline, graphics, text, links, and a link to the student’s personal e-mail account.

In order to write a web page you need to know how to get an e-mail account, how to get a web page account, how to write HTML files, how to get graphics for the web page, and finally how to send everything to the web account.

You will be assigned to a group responsible for one of the tasks in the Web Page Task. After having worked with the task the group is responsible for showing the other groups how to do the task and each of the group members will act as a consultant for the other students in the class.

Please bear in mind that if you should fail to complete your task it will not be possible for the other groups to produce their web pages!

You will receive your task brief shortly with instructions and time schedule.

 

Deltask-instrukserne

Hver side med deltask-instruks indledes grafisk med et skærmdump fra Internettet. Sædvanligvis et skærmdump fra en af de sider gruppen skal hente sine informationer fra. Jeg har ikke her medtaget teksten med de sproglige opgaver, se denne i afsnittet "Spørgsmål og opgaver til sprogiagttagelser".

 

The e-mail Account task

The group is responsible for having read and understood all the „E-mail Task" handouts from the teacher. However, as the group’s work is vital for the other groups it is suggested that the group asap prepares a KISS (Keep It Simple, Stupid) instruction for the other groups. Please start numbering the pages in the handout (Your teacher forgot to do so!).

Words can be looked up in the Webster dictionary at the address:

http://www.m-w.com/dictionary.htm

The e-mail account address is:

http://www.hotmail.com

First day: 10.00 Instruct the other groups how to get an e-mail account

First day: 11.00 Check that each student in the class now has a new e-mail account

Try out the different facilities in your Hotmail e-mail account.

Second day: 13.00 Instruct the other groups how to use the main e-mail facilities, e.g. how to attach a file. Finally: Complete your own web page.

Questions:

After how many days of inactivity will a Hotmail e-mail account expire?

What is SPAM?

How can you fight SPAM?

What is the maximum size of your account?

How can you sort your mail in folders?

The Web Account Task

The group is responsible for having read and understood all the „Web Account Task" handouts from the teacher. However, as the group’s work is vital for the other groups it is suggested that the group asap prepares a KISS (Keep It Simple, Stupid) instruction of how to get an account. Please start numbering the pages in the handout (Your teacher forgot to do so!).

Words can be looked up in the Webster dictionary at the address:

http://www.m-w.com/dictionary.htm

The web account address is:

http://xoom.com (Click on „Join XOOM COMMUNITIES")

First day: 10.30 Instruct the other groups how to get a web account

First day: 11.00 Check that each student in the class now has a new web account

Try out the different facilities in your XOOM web account.

Second day: 11.00 Instruct the other groups how to use the main web facilities, e.g. finding help.Finally: Complete your own web page.

Questions:

How is a new account activated?

Why is it necessary for you to give your e-mail address to XOOM?

What is your e-mail address used for by XOOM?

What is the maximum size of your account?

 

The HTML Task

The group is responsible for having read and understood all the „HTML Task" handouts from the teacher. However, as the group’s work is vital for the other groups it is suggested that the group asap prepares a KISS (Keep It Simple, Stupid) instruction of how to write a simple page with HTML. Please start numbering the pages in the handout (Your teacher forgot to do so!).

Words can be looked up in the Webster dictionary at the address:

http://www.m-w.com/dictionary.htm

The HTML addresses are:

http://xoom.com/xoom/helpcenter/essential/intro

http://xoom.com/xoom/helpcenter/essential/essential

First day: Write a sample page and save it in your directory. Later it can be sent with FTP to your account at XOOM.COM.

Second day: 10.00 Instruct the other students in the secret art of writing HTML. Finally: Complete your own web page.

Questions:

How do you test your HTML files?

What does HTML stand for?

Why should you use capital letters in HTML tags?

How do you add a background image to your page?

 

The FTP Task

The group is responsible for having read and understood all the „FTP Task" handouts from the teacher. However, as the group’s work is vital for the other groups it is suggested that the group asap prepares a KISS (Keep It Simple, Stupid) instruction of how to setup the WS_FTP program for sending files to your XOOM web account. Please start numbering the pages in the handout (Your teacher forgot to do so!).

Words can be looked up in the Webster dictionary at the address:

http://www.m-w.com/dictionary.htm

The FTP address is:

http://xoom.com/xoom/helpcenter/ftp/xoomftp (Do NOT download the WS_FTP your teacher has already done so and installed the program on your computer).

First day: To get you started your teacher has prepared an account for you at the XOOM.COM web site (only for testing). Your user ID is: elektrisk Your password is: volt NB: Do not save the password!!!! Practice with sending files to and from the web site.

Second day: As soon as you feel familiar with the FTP program you should show the rest of the class how to setup and use the FTP program. Finally: Complete your own web page.

Questions:

How do you transfer a file from your computer to the remote system?

What is the consequence of filenames being case sensitive?

How much does the Odense Tekniske Skole have to pay for the WS_FTP program?

 

The Graphics Task

The group is responsible for having read and understood all the „Graphics Task" handouts from the teacher. However, as the group’s work is vital for the other groups it is suggested that the group asap prepares a KISS (Keep It Simple, Stupid) instruction of how to get graphics and other elements (e.g. animations, music and video). Please start numbering the pages in the handout (Your teacher forgot to do so!).

Words can be looked up in the Webster dictionary at the address:

http://www.m-w.com/dictionary.htm

The Graphics addresses are:

http://www.microsoft.com/gallery/files/images/ (The MicroSoft Image Gallery)

http://xoom.com/xoom/web_clip_empire (XOOM clips)

First day: Save different images etc. to your folder on the server by „rightclicking" the images. Browse through the images on the two web sites mentioned above and plan an interesting web page with background, an animation ..

Second day: 10.00 Show the other students in the class how to get pictures, animations and HTML souce from other web pages and how to use the MicroSoft Image Gallery and the XOOM clip gallery. Finally: Complete your own web page.

Questions:

How can you get and save the HTML web source from a web page?

How do you download inages from the Microsoft Image Library?

What may happen if you resell software from the Microsoft Image Library?

 

Eksempel på tekst fra "The E-mail Task"

Access & Password
1. Creating a User ID:
How do I get my own Hotmail account?

To sign up point your browser (such as Netscape Navigator or Microsoft Internet Explorer) to www.hotmail.com, click on the Sign up Here button and follow the instructions. You will need to provide some personal and demographic information in order to establish an account. Your personal data is never disclosed or given away. It is needed in order for us to display meaningful ads to you as an individual.

By filling out the registration information you will be given a FREE email account that is both permanent and reliable. There is no special client side software needed, all you need is a browser and access to the web. You can now take advantage of email on demand wherever you have access to the web. What this means is that it does not matter if you are at home or work or even out of your state or country. All you need to do is point your browser at www.hotmail.com and the email world is at your fingertips. Along with your email, you can also attach important files, images and other documents to your email messages. Hotmail is the best solution for your business or personal email needs.

Teksten er taget fra http://www.hotmail.com Gengivet med tilladelse fra Hotmail

 

Eksempel på tekst fra "The Web Task"

XOOM welcomes members to join communities, build home pages, use our free clip art and to express themselves through our chatrooms. We have a great community and terrific members and we intend to keep it that way.

The community will thrive when there is freedom to present what you want, but not at the expense of others. If you do not wish to be part of a community that has a climate of friendliness and helpfulness, then please move to one less regulated.

We want to be completely honest about our policy. XOOM provides free home pages, but we do not guarantee the right to free speech. XOOM is the final arbiter of what IS and IS NOT allowed on our site.

Members who want to use our homepage building space and tools must agree to accept our email messages as part of their free service. We only use email to inform you of new membership benefits and features, to let you know of urgent problems on our site, and to present special members only opportunities to buy products and services that are appropriate to the interests of our communities. And we keep these messages to a minimum. If you don?t want to receive our email messages and remove yourself from our mailing list, we reserve the right to delete your homepage. We will notify you at least one week in advance of removing your site. XOOM users are responsible for keeping a current backup copy of their site, not XOOM.

Gengivet med tilladelse fra XOOM, Inc.

Tidsforbrug (ikke lærerens, men elevernes)

Jeg har prøvekørt "The Web Page Task" med en elektrikerklasse på 10 lektioner. Eleverne lavede det meste af det skriftlige sproglige arbejde (fandt eksempler, kommenterede, besvarede spørgsmål etc.) som hjemmearbejde. Dette kunne lade sig gøre da jeg jo havde udskrevet og kopieret alle de udvalgte sider fra Internettet. De 10 lektioner var ALT for lidt og levnede ikke fornøden tid til at de enkelte taskgrupper kunne gå i dybden med deres arbejde i forbindelse med deres fremlægninger, men der var lige nøjagtig tid nok til at alle fik lavet en simpel hjemside på Internettet. Jeg vil foreslå at der i fremtiden anvendes cirka 16-20 lektioner til den samlede task.

Alternativt til ovenstående "mammut-task" kunne man lave en task hvor det overordnede formål var at skaffe alle en e-mail konto. Tasken kunne så opdeles i 1. Anskaffelse / application, 2. Regler for anvendelse af hotmail e-mail. 3. Generel brugervejledning. 4. Access og Passwords. 5. Abuse SPAM etc. Denne "mini-task" ville med sprogligt efterarbejde og fremlæggelser undervej fylde mellem 8 og 12 lektioner (i mit hæsblæsende tempo). Materialet til nævnte mini-tasks kan findes på adressen http://hotmail.com

 

Flere oplysninger

Du er velkommen til at henvende dig til undertegnede hvis du har spørgsmål til denne task. Jeg vil også gerne hjælpe med kopier af elevernes "task briefs" og udskrifter af opgaverne. Glem ikke at besøge "The Language Plaza" på adressen http://lang.ots.dk

Nemmeste måde at komme i kontakt med mig er gennem e-mail: ka@ots.dk

Kent Andersen

Bygge & Anlæg

Odense Tekniske Skole

Risingsvej 60

DK 5000 Odense C

Privat: Ternevej 78, Snestrup, 5210 Odense NV