1. Niveau F

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven har kommunikativ kompetence. Herved forstås, at eleven

1) kan forstå fremmedsproget i skrift og tale,

2) kan udtrykke sig mundtligt på fremmedsproget,

3) kan udtrykke sig skriftligt om personlige og erhvervsfaglige forhold i et enkelt sprog,

4) kan forstå og forholde sig til enkle tekster på fremmedsproget,

5) har kendskab til almene, samfundsmæssige, erhvervsmæssige og erhvervsfaglige forhold i det fremmedsprogede område,

6) har kendskab til forskelle og ligheder imellem fremmede og egne kulturområder, og

7) kan anvende 1-6 i kommunikative situationer.

1.2. Undervisningens indhold

a. Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende:

1) Almene og personlige forhold

2) Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold

3) Samfund og kultur.

4) Et valgfrit emne. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det i forløbet. Eleven udarbejder et skriftligt arbejde på fremmedsproget om det valgte emne. Dette arbejde indgår i den mundtlige prøve.

b. Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

c. Mundtlig og skriftlig fremstilling

Der arbejdes med mundtlig og skriftlig fremstilling.

Det skriftlige arbejde svarer til 3 standardopgaver (1 standardopgave = 3 timers elevarbejde) i faget.

1.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

Pensum til prøven omfatter udvalgte dele af det i undervisningen behandlede materiale.

Pensum skal repræsentere almene og personlige forhold, erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold samt samfund og kultur.

Eleven får to opgaver ved lodtrækning.

Der gives forberedelsestid på 20 minutter til 1) samtale om kendt pensum eller 2) samtale om ukendt materiale eller begge punkter med ens vilkår for hele klassen.

Notater og andet materiale udarbejdet i forberedelsestiden samt elevens valgfrie emne, må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Hele eksaminationen foregår på fremmedsproget.

Eksamination og votering varer ca. 20 minutter.

Prøven består af følgende:

1) Præsentation af elevens valgfrie emne.

Samtale om kendt pensum.
Eleven deltager i en samtale med eksaminator om en del af pensum med udgangspunkt i spørgsmål.

3) Samtale om ukendt materiale.
Eleven deltager i en samtale med eksaminator om ukendt materiale med udgangspunkt i spørgsmål.

Eleven vælger rækkefølgen af nr.2 og 3.

Karakteren fastsættes på baggrund af elevens samlede præstation til prøven.

Ved bedømmelsen lægges særlig vægt på elevens kommunikative kompetence i forhold til de opstillede mål.

RETUR


3. Niveau D

3.1. Undervisningens mål

For niveau D gælder, at undervisningen skal udbygge målene fra niveau E.

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan forstå fremmedsproget i skrift og tale,

2) kan udtrykke sig mundtligt om personlige og erhvervsfaglige forhold i et sammenhængende sprog,

3) kan udtrykke sig skriftligt om personlige og erhvervsfaglige forhold i et sammenhængende sprog,

4) kan forstå, kommentere og forholde sig til tekster på fremmedsproget,

5) har øget kendskab til almene, samfundsmæssige, erhvervsmæssige og erhvervsfaglige forhold i det fremmedsprogede område

6) har øget kendskab til forskelle og ligheder imellem fremmede og egne kulturområder, og

7) kan anvende 1-6 i mundtlige og skriftlige kommunikative situationer.

3.2. Undervisningens indhold

a. Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende emneområder:

1) Almene og personlige forhold.

2) Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold.

Samfund og kultur.

Et valgfrit emne. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det i forløbet. Eleven udarbejder et skriftligt arbejde på fremmedsproget om det valgte emne. Dette indgår i den mundtlige prøve.

b. Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

c. Mundtlig og skriftlig fremstilling

Der arbejdes med mundtlig og skriftlig fremstilling.

Det skriftlige arbejde svarer til 3 standardopgaver (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde) i faget på dette niveau

3.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve for niveau D.

Der opgives min. 25 normalsider (ns.) En ns. svarer til ca. 1300 bogstaver prosatekst eller ca. 30 verselinier poesi.

Pensum skal repræsentere almene og personlige forhold, erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold samt samfund og kultur.

Eleven får én opgave ved lodtrækning.

Der gives 20 minutters forberedelsestid.

Notater og andet materiale, udarbejdet i forberedelsestiden, og elevens valgfrie emnearbejde må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Eksamination og votering varer ca. 20 minutter.

Hele eksaminationen foregår på fremmedsproget.

Prøven består af følgende:

1) Elevpræsentation af kommunikativ opgave.
På grundlag af elevens valgfrie emnearbejde udarbejder eksaminator en kommunikativ opgave, der angiver elevens rolle som afsender, kommunikationssituationen, hvad budskabet er, og til hvem budskabet er henvendt.
Eksaminationen forløber som en elevpræsentation efterfulgt af en dialog mellem elev og eksaminator.

2) Samtale om kendt pensum.
Eleven deltager i en samtale med eksaminator i en del af pensum med udgangspunkt i spørgsmål.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1 og 2.

Karakteren fastsættes på baggrund af elevens samlede præstation til prøven.

Ved bedømmelsen lægges vægt på elevens kommunikative kompetence i forhold til de stillede opgaver og undervisningens mål